Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem. Chcielibyśmy poinformować, że na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o.

1. Kto jest Administratorem danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 15, 56-120 Brzeg Dolny, NIP PL988-01-38-680,REGON: 932017192 .Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000074993. Wysokość kapitału zakładowego: 3 500 314,00 zł . Numer telefonu : 071 700 00 46 , email : adm.pl@star-logistics.eu lub Star Spa  z siedzibą  Loc. Il moro 1  20085 Locate di Triulzi (MI) – Italy lub Star Internationale Transporte Deutschland GmbH. z siedzibą Heegstrasse 26   45356 Essen – Germany

2. Skąd mamy Pani/ Pana dane:

Pana/Pani dane osobowe pozyskano:

 • w wyniku realizacji zawartej umowy przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. b Rozporządzenia),
 • z powszechnie dostępnych źródeł, w zakresie danych zwykłych.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych

podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • realizacji zawartej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. b Rozporządzenia)
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
 • marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o ( podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. a Rozporządzenia),
 • dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. f Rozporządzenia)
 • wewnętrznych celów administracyjnych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o w tym statystyki i raportowania.

4. Przekazywanie danych i odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 • Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 • Podmioty biorące udział w realizacji usług dostarczanych przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o w prowadzaniu przez nią działalności gospodarczej
 • Podmioty wchodzące w skład kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o , w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów.

5. Jak długo przechowujemy Pani/ Pana dane osobowe

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj:

 • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o umowy. Przez okres od czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez w/w podmioty
 • w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez podmioty wchodzących w skład grupy kapitałowej ze Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o. przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie,
 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. Jakie są Pani / Pana uprawnienia wobec podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o

W związku z przetwarzaniem przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o danych osobowych , przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art.. 15 Rozporządzenia,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7. Prawo do cofnięcia zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o danych osobowych naruszają przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego .